OTDT SZMSZ

OTDT SZMSZ

.


Az Országos Tudományos

Diákköri Tanács szervezeti és működési szabályzata

módosításokkal egységes szerkezetben

____________________________________________________________________________________________________________

A felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 63. § (4), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Országos Tudományos Diákköri Tanács (továbbiakban rövidítve: OTDT) Szervezeti és működési szabályzatát az alábbiak szerint alkotja meg:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

(1) Az OTDT célja a diáktudományos tevékenységet végző egyetemi, főiskolai hallgatók és az őket támogató mesterek (konzulens tanárok) érdekképviselete, a tudományos diákköri műhelymunka támogatása, az intézményi TDK tanácsok, a mozgalomban központi szerepet betöltő szakmai bizottságok szervezése, segítése, együttműködési feltételeinek biztosítása, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák szervezése, irányítása, lebonyolítása. A helyezések, az OTDT által alapított díjak és elismerések folyamatos minőségbiztosítása, társadalmi megbecsülésének növelése.

(2) Az OTDT a művelődési és közoktatási miniszter által életre hívott szakmai testület, amely a tudományos diákköri tevékenység országos, elvi irányt mutató, döntési joggal is felruházott koordináló, véleményező és tanácsadó szerve. Ebben a minőségében érdekképviseleti és szervezési feladatokat is ellát.

(3) Az OTDT összefogja az egyes tudományágakban és tudományterületeken működő – jelenleg 16 – szakmai bizottság munkáját, ezáltal biztosítja a tudományos diákkörök és konferenciák egységes elvek szerinti szerveződését, lebonyolítását. Az egyes tudományterületek diákköri tevékenységének szakmai irányítása az illetékes szakmai bizottságok feladata.

(4) Az OTDT célját az országos főhatóságokkal és irányító szervekkel, valamint a szakmai, tudományos egyesületekkel együttműködve valósítja meg, munkájában külső szakértők is részt vehetnek.

(5) Az OTDT Titkárságának székhelye: Emberi Erőforrások Minisztériuma, OTDT Titkárság (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.).

(6) Az OTDT angol nyelvű elnevezése: National Council of Students' Scientific Workshops.


2. AZ OTDT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A fenti célok megvalósítása érdekében az OTDT:

(1) Dönt az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák időpontjáról és helyszínéről, kiadja a konferencia felhívását és tájékoztatóját; biztosítja a rendezvények koordinációját.

(2) A forrás kezelőjének felhatalmazása esetén javaslatot tesz a konferenciák rendezéséhez költségvetési forrásból származó, illetve egyéb pénzügyi források szakmai bizottságok (szekciók) közötti felosztására, és segíti a gazdálkodást.

(3) A szakmai bizottságoknak elvi és módszertani útmutatást ad; javaslatot tehet szakmai bizottsági ülés összehívására; jóváhagyja tisztségében a szakmai bizottságok által megválasztott elnököt, elnökhelyettest és az OTDK kétévenkénti szekcióüléseit szervező ügyvezető elnököket.

(4) E feladatkörében működteti az egyes konferenciák rendező intézményei által kijelölt, a konferencia lebonyolításáért felelős tisztségviselőket (ügyvezető elnököket) összefogó, kétévente újjáalakuló OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiumát, amelynek irányítója az OTDT titkára.

(5) Dönt a szakmai bizottságok és a szekciók törléséről, illetve létesítéséről.

(6) Díjakat, elismeréseket alapíthat és dönt azok adományozásáról.

(7) Megalkotja és szükség esetén módosítja Szervezeti és működési szabályzatát.

(8) Megállapítja munkatervét és ellenőrzi a végrehajtását.

(9) Saját működési körében a feladatok előkészítése érdekében bizottságokat hozhat létre.

(10) Megválasztja és felmenti tisztségviselőit.


3. AZ OTDT

(1) Koordinálja a szakmai bizottságok munkáját (a szakmai bizottságok felsorolását a Szervezeti és működési szabályzat melléklete tartalmazza).

(2) Szervezőmunkát végez az országos hatáskörű szerveknél a tudományos diákköri mozgalomban résztvevő oktatók és hallgatók munkájának támogatására, illetve annak elismeréséhez szükséges pénz és egyéb jutalmak, valamint finanszírozás biztosítása érdekében.

(3) A szakmai bizottságokkal közösen segíti az országos diákköri konferenciákon kiemelkedő teljesítményt felmutató pályamunkák hasznosítását.

(4) Kapcsolatot teremt és képviselői útján részt vesz az országos hatáskörű szervek azon ülésein, amelyeken tudományos diákköri mozgalmat érintő kérdéseket tárgyalnak.

(5) Szervezi a szakmai tudomány- és oktatáspolitikai szervezetekkel való együttműködést, a hitelesített TDK-teljesítménymutatók képzésével, karbantartásával és közreadásával elősegíti a TDK-tevékenység teljesítményének a személyi és intézményi akkreditációban, a tudományos és pályázati minősítések körében való érvényesítését.

(6) Segíti a felsőoktatási intézményeket, szakmai bizottságokat a diáktudományos tevé-kenység fejlesztésében és elismerésében, önálló pénzügyi alapok létesítésére irányuló tevékenységükben.

(7) Törekszik a kiemelkedő diáktudományos munkát végző hallgatók szakmai továbbfejlődéséhez szükséges fórumok létrehozására; elősegíti a magasabb szintű képzési formákba történő bekapcsolódást (a BSc kurzusokat végzettek MSc képzésbe való felvételét, a posztgraduális és a doktori képzést) biztosító lehetőségek megteremtését.

(8) Támogatja a diáktudományos munkában kiemelkedő hallgatók egyetemi, illetve főiskolai tanulmányi ideje alatti, valamint a végzést követő bel- és külföldi ösztöndíj-kérelmére vonatkozó javaslatait.

(9) Szervezőmunkát végez a tehetséggondozás állami és civil szervezeteivel való együttműködés és a nemzetközi, különösen a külhoni magyarság körében működő egyetemi, főiskolai önképzőkörökkel kialakított kapcsolatok szélesítése érdekében.

(10) Az OTDT-nek az országos főhatóságokkal és irányító szervekkel való együttműködése külön megállapodásban is szabályozható.

(11) Az OTDT ellátja legmagasabb elismerési formáinak (Pro Scientia Aranyérem, Pro Arte Aranyérem, Junior Pro Scientia Aranyérem, Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem, Mestertanár Aranyérem) adományozásával, valamint a független kuratórium által odaítélt Máriás Antal Emlékérem, továbbá az OTDT Elnöksége által adományozott OTDT Arany Kitűző és Kiváló TDK Szervezői Díj átadásával és a kitüntetettek társadalmi elismertetésével járó feladatokat.

(12) Tevékenyen közreműködik a TDK-ért Közhasznú Alapítvány gyarapításában és a hozadék OTDT céljai szerinti felhasználásban.

(13) A határon túli TDK támogatására, a határon túli hallgatók és oktatók tudományos diákköri munkába történő bevonására, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvételük segítésére működteti a TDK határok nélkül (HTDK) programot, amelynek vezetője az OTDT elnöke által erre kijelölt alelnök.

(14) A tudományos diákköri tevékenység minőségbiztosításának érdekében online informatikai rendszert működtet. Az online rendszerben tárolódnak az intézményi TDK-konferenciáknak, a hallgatók OTDK-ra történő nevezésének, a szekciók szakmai eredményeinek adatai, a pályamunkák írásbeli bírálatai. Az OTDT továbbá az online rendszerén keresztül bonyolítja le a Pro Scientia Aranyérem pályázat és a Mestertanár Aranyérem jelölés eljárását.

(15) Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák eredményeit és a szekciók szakmai beszámolóit honlapján közzéteszi, megkeresésre azokról az OTDT elnöke által aláírt igazolást ad ki.

(16) Gondoskodik az Almanach című időszaki kiadvány összeállításáról és megjelentetéséről, gondozza a TDK-történeti kutatások köteteit és egyéb, az OTDT által alapított kiadványokat.


4. AZ OTDT ÖSSZETÉTELE

(1) Az OTDT legfeljebb 60 választott tagból, továbbá tiszteletbeli tagokból és meg-hívottakból álló testület.

(2) a) Az OTDT szavazati joggal rendelkező tagjai a szakmai bizottságok elnökei (az elnök mandátumát egy-egy ülés tartamára az elnökhelyettesnek átadhatja), a szakmai bizottságok egy-egy hallgatói képviselője (a mandátumot egy-egy ülés tartamára az illetékes szakmai bizottság elnökének előzetes tájékoztatásával a szakmai bizottság által megnevezett helyettesítő hallgatónak átadhatják), az OTDT Elnökségének tagjai, a Pro Scientia Aranyérmesek Társaságának egy delegáltja, az elnök és a titkár.

b) Az OTDT tanácskozási joggal rendelkező tagjai – a tudományos diákköri mozgalom eredményességének érdekében kifejtett áldozatos tevékenységük alapján – az elnök által felkért tiszteletbeli tagok, valamint a felsőoktatásban közvetlenül érintett minisztériumok, országos hatáskörű szervek képviselői, akiket állandó meghívottként az elnök kér fel az OTDT egyetértésével.

c) Az OTDT állandó meghívottjai a határon túli TDK-mozgalom képviselői: Romániából az Erdélyi Magyar Tehetségsegítő Tanács képviselője, Szlovákiából a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács képviselője, Szerbiából a szerbiai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére, Ukrajnából pedig az ukrajnai felsőoktatásban tanuló magyar diákok tehetséggondozásának segítésére 2016. július 4-én megkötött együttműködési megállapodásokat aláíró határon túli szervezetek által delegált egy-egy képviselő.

d) Az OTDT magyarországi állandó meghívott tagjait a Tanács elnöke által megkeresett intézmények jelölik ki, illetve az OTDT elnöke személyre szóló megkereséssel is élhet a Tanács egyetértésével. Felkérésüket személyre szólóan a Tanács elnökétől kapják. A felkérés 5 év időtartamra szól, de több ízben is ismételhető. Azok a Pro Scientia Aranyérmes fiatalok, akik a Tanács szakmai bizottságainak delegált hallgató tagjai voltak, mandátumuk megszűntével állandó meghívottként 5 éven át részt vehetnek az OTDT munkájában. Az OTDT-nek egy vagy több alkalomra időszakosan meghívott tagjai is lehetnek.

e) Az OTDT szakmai bizottságok által delegált tagjai: a szakmai bizottság elnöke, elnökhelyettese és hallgatói képviselője.

f) A szakmai bizottságok elnökét, elnökhelyettesét és titkárát (továbbiakban tisztségviselő) azonos időtartamra, több ízben és ismételhetően négy évre (amennyiben időközi – a szakmai bizottság szervezeti és működési szabályzatában rögzített megbízási határidő letelte előtti – választásra kerül sor, az annak során megválasztott tisztségviselő mandátuma a négy évből még hátralévő időre szól, annak leteltét követően ismételt választás szükséges), a hallgatói képviselőt a szekciót rendező intézmény javaslatára, két év időtartamra a szakmai bizottság választja meg, és az OTDT egyetértésével az elnök bízza meg.

(3) Az OTDT tagjai megbízásának, illetve felkérésének időközbeni visszavonását az OTDT elnöke, az OTDT tagja, az illetékes szakmai bizottság, valamint a küldő intézmény kezdeményezheti. A visszahívásról az a testület dönt, amely az érintett személyt az OTDT-be delegálta.


5. AZ OTDT TISZTSÉGVISELŐI

(1) a) Az OTDT tisztségviselői: az elnök, a titkár, az elnök munkáját segítő öt alelnök (élettudományok; élettelen természettudományok és műszaki tudományok; társadalomtudományok (2), kommunikáció), akik közül az elnök általános alelnököt választ, és az OTDT Elnökségének tagjai. A tisztségviselők közül az elnök személyére az OTDT tagjaiból az OTDT Elnöksége által kijelölt három tagú Jelölő Bizottság, az alelnökök és az elnökségi tagok személyére az OTDT elnöke tehet javaslatot. A titkárt, az OTDT egyetértésével, az elnök bízza meg határozatlan időre.

b) A választott tisztségviselők (elnök, alelnökök, elnökségi tagok) akkor tekintendők megválasztottnak, ha a szavazati joggal rendelkező OTDT tagok több mint 50%-a jelen van, és ha elnyerik a szavazatok legalább 2/3-át. A választott tisztségviselőknek az elnök megbízólevelet ad át. A megbízatás időtartama négy év, amely azonban több ízben megismételhető.

c) Az elnök és a tisztségviselők mandátuma megválasztásukkal kezdődik.

2) Az OTDT elnöke a Tanács egyetértésével – konkrét feladatok ellátására – a tagok közül állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre, továbbá külső szakértőket is felkérhet.


6. AZ OTDT TITKÁRSÁGA

(1) Az OTDT működésével kapcsolatos feladatokat az OTDT Titkársága látja el. A Titkárság az Emberi Erőforrások Minisztériumának (továbbiakban EMMI) osztályaként működik, az elnök személyéhez kötött feladatok egy részének ellátása szükség szerint és időszakosan az OTDT elnökének anyaintézményébe is telepíthető.

(2) A Titkárság működéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételeket a jogszabályok értelmében az oktatásért felelős minisztérium költségvetéséből az EMMI szervezeti keretei között, belső szabályai alapján biztosítja, azonban az anyagi lehetőségek bővítéséhez a felsőoktatási intézményeket felügyelő, vagy kiemelten támogató tárcák és további szponzorok (pl. OTP Bank Nyrt.) is hozzájárulhatnak.

(3) A Titkárság vezetője az OTDT titkára.


7. AZ OTDT ELNÖKSÉGE

(1) Az OTDT legalább 7 és legfeljebb 17 fős Elnöksége a Tanács elnökének irányítása mellett működik, titkára az OTDT titkára, tagjait a Tanács választja meg.

(2) Az Elnökség az OTDT ülései közötti időszakban ellátja a Tanács folyamatos feladataiból adódó, operatív döntéseket igénylő tevékenységet, és odaítéli kétévente az OTDT Arany Kitűző kitüntetést, valamint a Mestertanár Aranyérem Szabályzatban meghatározott számú Mestertanár Aranyérem kitüntetést, és évente a Kiváló TDK Szervezői Díj kitüntetést. További feladata a döntések előkészítése, fejlesztési koncepciók kidolgozása, az OTDT hatáskörébe tartozó kitüntetési és egyéb előterjesztések elkészítése. Munkájáról beszámolási kötelezettséggel tartozik a Tanácsnak.

(3) Az Elnökség igény szerint ülésezik, munka- és ügyrendjét saját hatáskörében alakítja ki.

(4) Az elnök munkáját az alelnökökből és a titkárból álló Vezetői Értekezlet is segíti. Ennek működését és belső munkamegosztását az elnök alakítja ki. A Vezetői Értekezlet az OTDT és az OTDT Elnökségének ülései között, amennyiben az indokolt, a TDK-val kapcsolatos, nagy létszámú csoportokat érintő vitás kérdésekben állásfoglalásokat ad ki. A Vezetői Értekezlet állásfoglalásai ajánlások, azokat az OTDT elnöke és titkára írja alá.


8. AZ OTDT TISZTSÉGVISELŐINEK FELADATA

(1) Az OTDT elnökének feladatai:

- összehívja és vezeti az OTDT üléseit;

- az országos főhatóságoknál és irányító szerveknél képviseli az OTDT-t;

- elkészíti az OTDT éves munkatervét, és azt jóváhagyásra a Tanács elé terjeszti;

- figyelemmel kíséri a szakmai bizottságok munkáját, jóváhagyja azok szervezeti és működési szabályzatát;

- kijelöli az OTDT üléseinek napirendjét és időpontját, gondoskodik az ülés össze-hívásáról, az üléseken elnököl;

- ellátja az OTDT képviseletét mindazon országos fórumokon, amelyek tevékeny-sége kiterjed az egyetemi, diáktudományos tevékenységben érintett személyekre vagy közösségekre;

- eljár az országos hatáskörű szerveknél a mozgalom anyagi és erkölcsi támogatása érdekében;

- irányítja az OTDK-k szervezését és lebonyolítását;

- évente egyszer beszámol a Tanács tagjainak éves tevékenységéről.

(2) Az OTDT alelnökök feladata:

– közreműködnek a Vezetői Értekezlet keretében meghatározott állandó és időszakos feladatok megoldásában;

– az elnök felkérése alapján a szekciók és Szakmai Bizottságok, valamint az OTDT között koordináló feladatokat látnak el;

– az elnök felkérése alapján eljárnak mindazon ügyekben, amelyeket a jelen szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe.

(3) Az OTDT titkárának feladatai:

– az elnök megbízása alapján eljár az OTDT képviseletében;

– irányítja a Titkárság működését, előkészíti az OTDT, az Elnökség és a Vezetői Értekezlet üléseit, rendszeres kapcsolatot tart az OTDT szakmai bizottságai elnökeivel és elnökhelyetteseivel;

– szervezi és koordinálja az OTDT saját és közreműködőként támogatott rendezvényeit;

– szorgalmazza és szervezi az OTDT, illetve az Elnökség határozatainak megvalósítását;

– a szakmai bizottságok közreműködésével segíti az intézményi és tudomány-területi diákköri konferenciák előkészítését és lebonyolítását;

– részt vesz a más diák szakmai érdekképviseleti testületekkel és egyesületekkel való kapcsolattartásban;

– gondozza az OTDT kiadványait;

– gondozza a diáktudományos tevékenységben eredményes fiatalok adatbázisait;

– segíti a Pro Scientia Aranyérmesek szakmai érvényesülését, a szervező és konzulens tanárok munkáját és annak megfelelő szintű elismerését;

– folyamatosan kapcsolatot tart a médiával, szorgalmazza az OTDT tevékenységének és az intézményekben folyó diáktudományos munkának a nyilvánosságát;

– vezeti az OTDK Ügyvezető Elnökök Kollégiumát és irányítja az OTDK-k tartalmi adminisztrációját (OTDK és szekciófelhívások, online nevezések, szekciók és tagozatok beosztása, a helyezések száma, kitüntetési pályázatok és előterjesztések kezelése stb.);

– elvégzi a TDK történeti kutatásokkal, archiválással kapcsolatos feladatokat, folyamatosan építi, szerkeszti a felsőoktatást érintő kutatások meghatározó adat-bázisait, gondozza az OTDT könyvtárát, gyűjteményeit.


9. AZ OTDT MŰKÖDÉSE

(1) Az OTDT-t évente legalább kétszer kell összehívni. Az ülések napirendjét – a Tanács működéséből fakadó szakmai feladatok sorrendje alapján – az elnök határozza meg.

(2) Az elnök szükség esetén, vagy a tagok egynegyedének írásban megküldött, napirendet tartalmazó kezdeményezésére, rendkívüli ülést hív össze, a rendkívüli eseménytől, ill. a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra.

(3) Az OTDT bármely tag javaslatára tárgyalhat olyan ügyet is, amely az előzetes napi-rendben nem szerepelt. A téma napirendre tűzéséhez a jelenlevő szavazati jogú tagok 2/3-ának támogatása szükséges.

(4) A tanácsülésre szóló meghívókat legkésőbb az ülést megelőzően tíz munkanappal, az írásos előterjesztéseket pedig öt munkanappal az ülés előtt meg kell küldeni minden tanácstagnak és meghívottnak.

(5) a) Az ülést az elnök akadályoztatása esetén a titkár vezeti.

b) Az ülésen elhangzottak alapján a titkár a határozatokat az ülést követő 30 napon belül az OTDT tagjainak és meghívottjainak megküldi.

c) A határozatokat az elnök és a titkár írja alá.

(6) a) Az egyes napirendi pontok megvitatása után az OTDT szavazás útján hoz határozatot.

b) Az OTDT akkor határozatképes, ha tagjainak több mint 50%-a jelen van.

c) A határozathoz a minősített döntések kivételével egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

d) Minősített, 2/3-os többség szükséges:

– a tisztségviselők megválasztásához és felmentéséhez, illetve visszahívásához;

– a rendelkezésre álló pénzeszközök elosztásához;

– az OTDT által alapított díjak adományozásához;

– a szakmai bizottságok és a szekciók törléséhez, illetve létesítéséhez;

– a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításához.

e) A szavazás megkezdése előtt az ülés elnöke pontosan megszövegezi a határozat-tervezetet, amelyre a szavazás vonatkozik.

f) Személyi kérdésekben az OTDT tagjai, az ülést levezető elnök által felkért szavazat-szedő bizottság közreműködésével, titkosan szavaznak. A Tanács minden egyéb kérdésben nyílt szavazással dönt.

(7) A határozatok a felsőoktatási intézményekre nézve útmutató jellegűek, az OTDT és szakmai bizottságai, valamint az OTDK tekintetében viszont kötelező érvényűek. Mindemellett a megvalósítás során a szakmai bizottságok autonómok és az eltérő tudományterületi és intézményi sajátosságokra figyelemmel járnak el. Az OTDT határozatait az ülések emlékeztetőjében az OTDT honlapján közzé kell tenni.


10. AZ OTDT GAZDÁLKODÁSA

(1) Az OTDT saját forrásaival – a Tanács döntései alapján – a Titkárság gazdálkodik.

(2) A központi működési forrásokkal a jelen szabályzat 6. pont (2) bekezdésében meghatározott módon, az EMMI szervezeti keretei között, annak belső szabályai alapján a Titkárság, illetve az OTDT elnökének javaslatára a TDK-ért Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma gazdálkodik.


11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1) Az OTDT Szervezeti és Működési szabályzatát törvényi felhatalmazás alapján a Tanács fogadja el.

(2) A szakmai bizottságok jelen Szabályzattal nem ellentétes, hagyományaikat és szakmai sajátosságaikat figyelembe vevő saját Szervezeti és Működési szabályzatot alakítanak ki és fogadnak el, amelyeket az OTDT SzMSz-ével való összevetés után az OTDT elnöke ellenjegyez. E rendelkezést kell alkalmazni az OTDK-k központi és szekciófelhívásainak tekintetében is (az OTDK központi felhívását minden esetben az OTDT hagyja jóvá, és az elnök, valamint a titkár írja alá).

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát a mai napon elfogadta, amelyet a Tanács felhatalmazása alapján az elnök jelen aláírásával hitelesít.

Budapest, 2017. június 27.

Prof. Dr. Szendrő Péter s. k.

az OTDT elnökeAz Országos Tudományos Diákköri Tanács

Szervezeti és működési szabályzatához

kapcsolódó mellékletek jegyzéke

____________________________________________________________________________________________

1) Az OTDT mellett működő Szakmai Bizottságok jegyzéke

2) Az OTDT mellett működő Szakmai Bizottságok elnökeinek és elnökhelyetteseinek névjegyzéke (mandátumuk időszakának megjelölésével)

3) Az OTDT mellett működő Szakmai Bizottságok Szervezeti és Működési szabályzatai

4) Az OTDT választott és tiszteletbeli tagjainak, valamint állandó meghívottjainak névjegyzéke

5) Az OTDT Elnökségének névjegyzéke

6) Az OTDT alelnökeinek névjegyzéke

7) Az OTDT mellett működő Etikai Bizottság ügyrendje

8) Az OTDT mellett működő Etikai Bizottság tagjai

9) A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság ügyrendje

10) A Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság tagjai

11) Az OTDT kitüntetéseinek, elismeréseinek dokumentumai:

9.1 Alapítólevél a Pro Scientia Aranyérem kitüntetésről

9.2 A Pro Scientia Aranyérem Szabályzata

9.3 A Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem kitüntetés odaítélésének ügyrendje

9.4 Mestertanár Aranyérem Kitüntetés Szabályzata

9.5 Máriás Antal Emlékérem odaítélésének ügyrendje

9.6 Elnökségi hatáskörben odaítélt elismerések:

– Arany Kitűző

– TDK Szervezői Díj

– OTDT Újságírói Díj

9.7. Elnöki hatáskörben odaítélt kitüntetések

– OTDT Emléktárgy

12) Az aktuális OTDK központi és szekció felhívásai

13) Az aktuális OTDK Ügyvezető Elnökeinek névjegyzéke

utolsó frissítés dátuma: 2016.11.18